Điều khoản và điều kiện

Trang web này được điều hành bởi Ecoheal-Tec Co., Ltd. ("Ecoheal", "Công ty"), những thuật ngữ "chúng tôi", "chúng tôi" và "của chúng tôi"được dùng trong toàn bộ trang web dùng để chỉ ECOHEAL. Ecoheal cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ được cung cấp cho người dùng (user) từ trang web này, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và tuyên bố được mô tả tại đây. Bằng cách truy cập vào website và/hoặc mua bất cứ sản phẩm nào của chúng tôi để cho thấy rằng bạn đang tham gia sử dụng "dịch vụ" của chúng tôi đồng thời chấp nhận những điều khoản, điều kiện ràng buộc sau ("điều khoản và điều kiện", "điều khoản"), bao gồm những chính sách, điều khoản, điều kiện đi kèm. Bài báo này được trích dẫn và / hoặc có sẵn thông qua các siêu liên kết. Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn người xem, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và / hoặc nhà cung cấp nội dung.

Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông báo, điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận này để cung cấp dịch vụ đến bạn. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các quy tắc, chính sách, điều khoản, điều kiện áp dụng cho các dịch vụ trước khi sử dụng. Chúng tôi có quyền thay đổi trang web này và các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Khi truy cập vào website bạn phải xác nhận đã hiểu về những điều khoản, điều kiện trên. Nếu không đồng ý với những điều khoản, điều kiện sử dụng này, bạn không được phép sử dụng trang web này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa , thêm hoặc xóa một số phần của điều kiện, điều khoản này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web này và sẽ không có bất kỳ thông báo hiệu lực nào. Vui lòng kiểm tra các điều khoản và điều kiện sử dụng này thường xuyên để cập nhật. Sau khi đăng các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện sử dụng này, việc bạn tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi này.

Định nghĩa
1.1 "Tài khoản" là tài khoản mà bạn cần đăng ký trên trang web nếu bạn muốn thực hiện đơn hàng trên trang web;
1.2 "Kinh doanh" dùng để chỉ việc bán hàng thông qua trang web trực tuyến
1.3 "Ngày làm việc" là bất kỳ thời gian làm việc nào ở Malaysia ngoài các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ được đăng trên Công báo;
1.4 "Hợp đồng" dùng để chỉ những đơn hàng mà bạn đã đặt đáp ứng yêu cầu theo các điều khoản, điều kiện mà chúng tôi đề ra tại điều 3.2.
1.5 "Khách hàng" là một cá nhân đặt hàng trên trang web;
1.6 "Yêu cầu tối thiểu" đề cập đến trạng thái bạn có được theo Điều 2 bên dưới;
1.7 "Xác nhận Đơn hàng" là email chúng tôi gửi cho bạn xác nhận rằng bạn đã chấp nhận việc mua hàng của mình theo Điều 3.2.4 sau đây;
1.8 "Đơn đặt hàng" là đơn đặt hàng bạn gửi đến trang web để mua sản phẩm từ chúng tôi;
1.9 "Bạn" là khách hàng truy cập trang web và đặt hàng;
1.10 Các "điều khoản" được nhắc đến dùng để chỉ các điều khoản của các điều kiện, điều khoản này.